GOBDÖ-2-TV(Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçegi):

GOBDÖ-2-TV testiyle;Otistik bozukluk gösteren bireyi tanımlanabilmekte, ağır düzeyde davranış problemleri değerlendirilebilmekte ve davranışsal ilerlemeler belirlenebilmektedir.

DİKKAT TESTİ

İŞARETLEME TESTİ

İşaretleme Testi (İT; Verbal and Nonverbal Cancellation Tests), Weintraub ve Mesulam tarafından 1985’te geliştirilmiştir.

İT görsel-mekansal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçmektedir. Görsel alanla ilgili ihmal sendromunun değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan İT, sağ serebral hemisfer ve özellikle parietal lob hasarlarına duyarlıdır.

İT, okuma-yazma bilen herkese uygulanabilen nitelikli bir nöropsikolojik dikkat testidir.

STROOP TESTİ TBAG FORMU

Stroop Testi ilk olarak Stroop (1935) tarafından geliştirilmiş, daha sonra testin çeşitli formları düzenlenmiştir. Stroop Testinin BİLNOT Bataryası kapsamında yer alan formu, orijinal Stroop Testi ile Victoria formunun birleşiminden oluşturulmuştur. Söz konusu formun adına, TÜBİTAK’ın BİLNOT Bataryası projesini destekleyen Temel Bilimler Araştırma Grubuna (TBAG) ithafen, Stroop Testi TBAG Formu adı verilmiştir.

Stroop Testi algısal kurulumu, değişen talepler doğrultusunda ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini; alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneklerini ve ayrıca odaklanmış dikkati ölçmektedir. Test daha çok sol frontal ve özellikle orbitofrontal korteks hasarına duyarlıdır.

Stroop Testi okuma-yazma bilen ve renkleri ayırdedebilen herkese uygulanabilen nitelikli bir nöropsikolojik dikkat testidir.

GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) Karakaş ve Yalın tarafından hazırlanmış ve 1993 yılında kullanıma sunulmuştur. Test Koppitz (1977) tarafından hazırlanmış olan Görsel işitsel Sayı Dizileri Testi’nin (Visual Aural Digit Span Test: VADS), yöntemsel ve kuramsal açılardan yeniden düzenlenmiş halidir.

GİSD-B’nin çocukluktan ileri yaşlılığa kadar olan tüm gelişim dönemleri içini norm değerleri bulunmaktadır. GİSD-B, ülkemizde, böyle bir yaş aralığında normalizasyon çalışması bulunan yegane psikometrik araçtır (Karakaş ve Yalın, 2009).

GİSD-B’de kısıtlı sığa, duyusal-motor kaynaşımın değişik biçimlerinde ölçülmektedir. Dizileme yeteneğini değerlendiren GİSD-B, diğer sayı dizisi testleri gibi, dikkatin (veya kısa-süreli belleğin) ölçülmesinde de kullanılmaktadır.

Bir nöropsikolojik test olan GİSD-B, dizileme yeteneği ve kompleks dikkat açılarından prefrontal bölgelerin işlevselliğiyle, kısa süreli bellek kapasitesi ile ilişkisi dolayısıyla beyindeki hippokampusun işlevselliğiyle ilişkilidir.

GİSD-B, rakamları görsel olarak ayırdedebilen ve rakamları yazabilen herkese uygulanabilecek nitelikli bir nöropsikolojik dikkat-bellek testidir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Özel öğrenme güçlüğü; zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür.

Özel öğrenme güçlüğü, genel kapsamlı bir terim; çünkü çok sayıda sorunu içermektedir.

Okuma sorunları için disleksi (dyslexia), yazı sorunları için disgrafi (disgraphia), matematik sorunları için diskalkuli (dyscalculia) terimleri kullanılıyor ve özel öğrenme güçlüğü bu sorunların tümünü içeriyor.

Çocuk sözkonusu beceri alanını kullanma durumun­da kaldıkça bulgular kendini belli eder. ÖÖG adayı bir çocuk çok erken yaşta tanılanabilir. Ancak çoğunlukla okula başlamasıyla birlikte so­runlar dikkat çeker.

Bu ve benzeri bir durumdan şüphelenildiği anda uygulanacak tek test olan Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası; ilköğretime devam eden ve ortaöğretime devam eden 5. Sınıf öğrencilerine uygulanabilir. Öğrencinin sınıf düzeyinin çok gerisinde olduğu özel durumlarda 6. ve 7. Sınıf öğrencilerine de uygulanabilir.

Test öğrencinin;

Türkçe ( okuma-yazma)

Matematik

Görsel algı

Çizim

Sıralama

Laterilizasyon

Sağ-sol dominantlık

Becerilerini ölçmekte ve tanı koyabilmektedir.

Testin en büyük artısı ise; çocuğun BEP ’inin hazırlanmasında rehberlik etmesidir.

Ayrıca ÖÖG dışında farklı bir durum var ise (artikülasyon problemi, kalem tutmada zorluk, sınır zeka, donuk zeka, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi) bu durumun fark edilmesini ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlar.

CAS (COGNİTİVE ASSESSMENT SYSTEM)

CAS’İN TANITIMI

Zeka kavramı, yüz yılı aşkın bir süredir var olan psikoloji biliminin insanlığa sunduğu en önemli katkılarından birisidir (Anastasi, 1988). Bu sürenin özellikle son elli yılındaki araştırmacılar, uygulamalı ve teorik çalışma alanlarında zeka hakkında kayda değer bilgilere ulaşmışlardır. Son zamanlarda, çağdaş psikoloji bilgilerine dayanan testler üretmek için uygulamalı psikoloji alanında yoğun çaba gösterilmiştir (Kaufman ve Kaufman, 1983, 1993; Woodcock ve Johnson, 1989). Bu testler, çağdaş psikologlar tarafından incelenen zeka ile ilgili; bilişsel, nöropsikolojik ve işlevsel (factorial) görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler, teori ile pratiği birleştirme amacından dolayı geleneksel olmayan görüşler olarak tanımlanmaktadırlar (Naglieri, 1996a). CAS Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşü ile uyumlu olduğu için geleneksel olmayan zeka yaklaşımları arasındadır.

CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. CAS’in temelini oluşturan PASS Teorisi’nin seçilmesinin pek çok nedeni vardır. Bu nedenlerden en önemlisi; CROCKER ve ALGINA (1986)’nın “psikolojik ölçümler, gözlemlenebilir tepkilere dayansalar bile, bağlı oldukları teorik görüşün ışığı altında yorumlanmazlarsa çok az faydalı ve anlamlı olacaklardır” görüşüdür.

Devamını Oku

WISC-R(Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçegi) :

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan WISC – R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip bileceksiniz.
WISC – R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olabilirsiniz.

WAIS YETİŞKİNLER ZEKÂ ÖLÇEĞİ (17-99 YAŞ)

Psikologlar değerlendirme yaparken çeşitli psikolojik ölçekleri yaygın olarak kullanırlar ve zekâ ölçekleri, zihinsel ve nöropsikolojik değerlendirmede önemli bir yere sahiptir. Bilişsel yetenekleri araştıran profesyoneller, yıllardır zekâ konusundaki geleneksel kuramları ve zihinsel işlevlerin ölçümünü daha fazla incelemişlerdir. Bu çalışmaların ürünü olarak yeni zekâ kuramları ortaya atılmış ya da eskiler gözden geçirilmiştir (Heights, 1997). 1980’li yıllardan başlayarak bireysel zekâ ölçeklerine yenileri eklenmiş ya da var olan ölçekler yeniden yapılandırılmıştır (Daniel, 1997).

ANKARA GELISIM TARAMA ENVANTERİ (AGTE) :

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan AGTE ile; çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlemlenebilmektedir.

AGTE  annelere bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlamakta, gelişim açısından önemli davranışları daha iyi gözleyebilme ve çocukları daha iyi tanıyabilme olanağı tanımaktadır.

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUGU TESTI (4-6yaş) :

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edebilirsiniz.

FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTI :

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

MMPI(MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KISILIK ENVANTERI) :

Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.

MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

TAT(TEMATİK ALGI TESTİ)

10 yaşın üzerindeki herkese uygulanabilen Tematik Algı Testi, kendini daha çok kişiler arası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösteren kişilik dinamiklerini araştırmaya yönelik bir tekniktir.

LOUİSE DUSS PSİKANALİTİK ÖYKÜLER TESTİ:

Duss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını
çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

BENDER GESTALT PSİKOMOTOR ALGI ve KOORDİNASYON TESTİ:

5yaş 6 ay-11yaş 11ay aralığında uygulanabilen bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yardımcı olmaktadır. (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, gerçek olmayan hastalanmalar)

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ:

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir. Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanmaktadır.

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ:

Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için kullanılmaktadır.

C.A.T.(ÇOCUKLAR İÇİN ALGI TESTİ)

3-10 yaş çocuklarına uygulanan C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla yaratılmıştır. Kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

GOODENOUGH BİR ADAM RESMİ ÇİZME TESTİ:

Goodenough bir insan resmi çizme testi, bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.