Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey , özel eğitim gerektiren bireydir.

Özel  Eğitim; Bu bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel , geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Bireysel Eğitim; Özel gereksinimli ve üstün yetenekli çocuklara sunulan; sınırlılıkları ve gelişimsel özellikleri doğrultusunda bireye özel hazırlanan , yetersizlikleri  engele dönüştürmemeyi, engelli bireyi kendine yeterli hak getirmeyi, bağımsız yaşamayı ve topluma kaynaşmayı sağlayan bir eğitimdir. Üstün yetenekli bireyler için; var olan kapasitelerini kullanmalarına yardımcı olan ve kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olan bir eğitimdir.

Bireysel Eğitim Planı; Özel eğitim gereksinimi olan bireyler için özel olarak hazırlanan bir plandır. Bu plan kapsamında bireyin sınırlılıkları, gereksinimleri belirlenerek, ihtiyaç duyduğu becerilerin kazandırılmasında kullanılan bir programdır. Öğretmen tarafından hazırlanan BEP aile tarafından çocuğu için ihtiyaç duyduğu becerilerinde belirlendiği ve uygulamadan önce ailenin onayladığı bir eğitim programıdır.

Engelli Olmak Nedir ?

Doğuştan veya sonradan, çeşitli yaralanmalar ve kazalar sonucu oluşabilen, vücudun duyusal, işlevsel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğünü etkileyen durumların bütünüdür. Beden her bakımdan bir bütündür. Bu durumun birçok farklı ve değişik şekillerde bireye engeller oluşturduğu görülmektedir. Engelli grubuna dahil olan her birey dolaylı olarak sosyal boyutta da engellerle karşılaşmaktadır. Bu durum ağırlık olarak, toplumsal kabul ve işlevselliklerden yara elde etme mekanizmasını işlemediği topluluklarda ağırlıklı olarak göze çarpmaktadır. Unutulmamalıdır ki; engelli her birey tolumda etkin görevler üstlenebilir, bu da ancak erken müdahale ve eğitimle mümkün hale gelir.

OTİZM

Üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşim ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beyin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır.
Otizm belirtileri;
sosyal uyaranlara daha az dikkat etme, sınırlı göz kontağı kurma, ortak dikkatin olmaması, stereotipik(tekrarlayıcı) hareketleri varlığı, rutin-tek düze davranışlar.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır.

Dikkat Artırma Eğitimi

Dikkat ve konsantrasyonu artırmak ve davranış problemlerini azaltmak için yeni bir yöntem. ABD’de 40 yılı aşkın süredir kullanılan ve Türkiye’de yeni yeni tanınmaya başlayan bir yöntemle öğrencilerimizde istendik yönde davranış değişimine destek oluyoruz. Bu yöntem bireyin kendi beyin dalgalarını değiştirebilmesine olanak tanıyan bir öğrenme modelidir. Bu model bireyin engelden, özürden etkilenme düzeyini ve engelin, özürün görünürlüğünün boyutunu azaltmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Öğrencimizden gerekli bilgiler toplandıktan sonra eğitim bilgisayar başında devam etmektedir.
“Bu program bir tedavi yaklaşımı değil, eğitim yaklaşımıdır.”

Özel Eğitim Araştırma Grubu

Uygulama deneyimi olan akademisyenler ve akademik kariyer personelimizden oluşan bu grup özel eğitim alanında dünyadaki en son yenilikleri takip eder, bu güne kadar ki yapılan araştırmalarla açıklanamayan konuları araştırır, uygulayıcılarımızın daha rahat ve kendinden emin bir şekilde özel eğitim uygulaması yapmasını sağlar.
özel eğitim araştırma grubumuzca yapılan bilimsel çalışmalar raporlaştırarak ulusal ve uluslararası kongre sempozyumu ve konferanslarda ilgililerle paylaşır.

Sherborne Terapisi

Sherborne gelişimsel hareket; katılımcılara ortak hareket deneyimleri ile etkileşim içinde öğrenmeyi garanti eden , kökeni insan gelişiminin normal modellerinden gelen, tedavi edici bir müdahale çeşididir. Bu hareket deneyimleri karşılıklı, birebir konuşmaya açık yargılamanın olmadığı, kazanma ve başarı kavramları ile kökleşmiş bir ortamda tanıtılmaktadır.

Bu hareketleri sağlıklı insanlar başta olmak üzere, zihinsel ve bedensel engelli bireyler yapabilirler.

 

Programın iki temel amacı vardır;

BENLİĞİN FARKINDALIĞI: Bu alışılmış yöntemlerden (bakma ve düşünme)  ziyade  fiziksel duyular ve dokunma yolu ile insanın dikkatinin bedene yoğunlaşmasını sağlayan hareket deneyimleri aracılığı ile kazanılır.

DİĞERLERİNİN FARKINDA OLUŞ; Bir sonraki adım, diğerleri ile olumlu ilişki kurma ve güven geliştirmeyi destekleyen tarzda hareket etmeyi ve etkileşim kurmayı öğrenmektir. Diğer insanlarla fiziksel temas içinde deneyimlerde bulunurken yaratıcılıklarını keşfetmeleri teşvik edilir.